Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w ZUK Sp. z o.o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) ZUK Sp. z o.o., informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem danych jest ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, przy ul. Akacjowej 24, 83-330 Żukowo, NIP 589-180-13-58, REGON 192969918, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000175083, tel. +48 58 681-74-04, zwany dalej ZUK Sp. z o.o.
  2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: ksiegowosc@zuksp.pl.
  3. ZUK Sp. z o.o. następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
  4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – dane osobowe mogą być przetwarzane przez ZUK Sp. z o.o. w następujących celach:

1) wykonywania czynności operacyjnych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umów przez ZUK Sp. z o.o., na Pani/Pana żądanie, po zawarciu umowy dotyczącej podłączenia wody lub/i kanalizacji, wykonanie projektów budowlanych – art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia,

2) statystycznych i analiz, z których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes ZUK Sp. z o.o. – art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia,

3) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia,

4) promocji i informacji o działalności prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o. –  prawnie uzasadniony interes realizowany przez ZUK Sp. z o.o. – art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia,

5) promocji i informacji działalności prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o. po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia,

6)  ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonym roszczeniami – prawnie uzasadniony interes ZUK Sp. z o.o. – art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia,

7) wypełnienia obowiązków prawnych ciąży na ZUK Sp. z o.o. z prowadzeniem działalności wod.-kan. oraz w związku z realizacją umów – art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia,

8) statystycznych i raportowania wewnętrznego – art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.

  1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych ZUK Sp. z o.o. będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

1) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed złożonymi roszczeniami,

2) dla celów wykonywania czynności operacyjnych – przez okres trwania Pnia/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,

3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania,

4) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu ZUK Sp. z o.o. stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

5) w zakresie promocji i informacji o działalności prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o. w trakcie trwania umowy – od momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

6) w zakresie promocji i informacji o działalności prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o. po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpienia od umowy – od momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

7) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed złożonymi roszczeniami – od momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

8) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZUK Sp. z o.o. – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

9) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ZUK Sp. z o.o.  stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

  1. Dane są przeznaczone dla ZUK Sp. z o.o. oraz mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

1) podmiotom i organom, którym ZUK Sp. z o.o. jest zobowiązany lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od ZUK Sp. z o.o. danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z osoba, której dane dotyczą umów,

3) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,

4) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu ZUK Sp. z o.o. na podstawie zawartej z ZUK Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5) podmiotom wspierającym ZUK Sp. z o.o. w procesach biznesowych i w czynnościach operacyjnych.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu ZUK Sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pni/Pan dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pni/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od ZUK Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i informowanie o działalności prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o. – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. Źródło pochodzenia danych Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielanego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).
  2. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego ZUK Sp. z o.o. w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest określony prawem międzynarodowym przekaże Pani/Panu dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
  3. Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków ZUK Sp. z o.o. z wykonaniem czynności operacyjnych; w przypadku niepodania danych osobowych ZUK Sp. z o.o. zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.